welcome

Recent Publications

Gavin Pereira, Michelle L. Bell, Kathleen D. Belanger, Nicholas de Klerk
Environmental International 73, p. 143-149
Keita Ebisu, Kathleen Belanger, Michelle L. Bell
Environmental Research Letters 9: 084007
Gavin Pereira, Michelle L. Bell, Hyung Joo Lee, Petros Koutrakis, Kathleen Belanger
Environmental Health Perspectives 122(10), p. 1117-1122
Yaqun Zhang, Min Li, Mercedes A. Bravo, Lan Jin, Amruta Nori-Sarma, Yanwen Xu, Donghong Guan, Chengyuan Wang, Mingxia Chen, Xiao Wang, Weu Tao, Weitao Qiu, Yawei Zhang, Michelle L. Bell
Water, Air, and Soil Pollution (Accepted)
Jia Coco Liu, Gavin F. Pereira, Sarah A. Uhl, Mercedes A. Bravo, Michelle L. Bell
Environmental Research(Accepted)
Yeonseung Chung, Youn-Hee Lim, Yasushi Honda, Yue-Liang Leon Guo, Masahiro Hashizume, Michelle L. Bell, Bing-Yu Chen, Ho Kim
Epidemiology(Accepted)